Algemene voorwaarden Broers Koffie B.V.

De Besloten Vennootschap Broers Koffie B.V. (Hierna BROERS KOFFIE) is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 77991044 en is gevestigd aan 1e Regimentsdok 10, 3433KS te Nieuwegein.

1. Algemeen.

1.1. Op de tussen opdrachtgever enerzijds en BROERS KOFFIE B.V., verder te noemen BROERS KOFFIE anderzijds, tot stand te komen overeenkomsten, alsmede op voorafgaande aanbiedingen en op de acceptatie hiervan zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan hier vermeld, tenzij BROERS KOFFIE expliciet schriftelijk afwijkingen heeft vastgelegd.

2. Aanbieding en overeenkomst.

2.1. Iedere door BROERS KOFFIE uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is geheel vrijblijvend.
2.2. Vermeldingen van maten en/of gewichten van afbeeldingen en/of tekeningen van technische specificaties, kleur en soort, hoeveelheid, samenstelling, vermogens en kwaliteit e.d. in catalogi, brochures en of op andere wijze geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn echter slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door BROERS KOFFIE schriftelijk is bevestigd.

2.3. De overeenkomst geldt als gesloten bij ontvangst van de aanvaarding van een aanbod tenzij een vrijblijvend aanbod onverwijld wordt ingetrokken en daarenboven onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de overeenkomst door de directie van BROERS KOFFIE.

2.4. Opdrachten aan BROERS KOFFIE gedaan, gelden als onherroepelijk.
2.5. Alle met BROERS KOFFIE aangegane overeenkomsten zullen zijn gebaseerd op uitvoering in voor BROERS KOFFIE normale werktijden (van 08.30u tot 17.00u op normale werkdagen) en omstandigheden. Indien arbeid in overwerk, in het weekeinde, op feestdagen of onder afwijkende omstandigheden wordt verlangd en aanvaard, worden de extra kosten daarvan in rekening gebracht.
2.6. Tenzij anders overeengekomen, worden overeenkomsten aangegaan voor bepaalde tijd bij afloop van de overeengekomen periode (initiële contractperiode) telkens stilzwijgend verlengd met de twaalf maanden, tenzij een der partijen uiterlijk 12 maanden voor het einde van deze initiële periode dan wel de verlengingsperiode, de overeenkomst per aangetekend schrijven heeft opgezegd. Deze overeenkomst zal vervolgens bij uitblijven van de aangetekende opzegging 12 maanden voor expiratiedatum met twaalf maanden worden verlengd. Indien de apparatuur waarop deze overeenkomsten van toepassing zijn, na het verstrijken van de initiële contractperiode dan wel de verlengingsperiode bovenmatig veel stilstand vertoont, heeft opdrachtgever het recht op vervangende gelijkwaardige apparatuur tegen de dan contractueel geldende prijzen en condities. Deze apparatuur behoeft niet fabrieksnieuw te zijn.
2.7. Zonder schriftelijke toestemming van BROERS KOFFIE is opdrachtgever niet bevoegd zijn rechten uit de overeenkomst aan derden over te dragen.
2.8 Indien er aan een overeenkomst met BROERS KOFFIE een financieringsovereenkomst ten grondslag ligt met een externe financier factureert BROERS KOFFIE na afloop van de overeengekomen periode van deze financieringsovereenkomst de integrale huurprijs (huur en service) tot de

overeenkomst met BROERS KOFFIE rechtsgeldig is geëxpireerd met in achtneming van art. 2.6.

3. Onderhoud.

3.1. In geval tussen partijen een all-in onderhoudsovereenkomst is afgesloten verbindt BROERS KOFFIE zich tevens jegens opdrachtgever alle onderdelen zo nodig te vervangen, alsmede tussentijdse reparaties te verrichten voor zover deze noodzakelijk zijn geworden door normaal gebruik en niet zijn toe te schrijven aan verplaatsing en/of ondeskundig gebruik, verwijtbaar gedrag inzake dagelijkse reiniging, dan wel invloeden van buitenaf en zonder toestemming van BROERS KOFFIE door derden uitgevoerde reparaties

3.2. BROERS KOFFIE behoudt zich het recht voor om bij reparatie nieuwe of gereviseerde onderdelen te leveren.
3.3. Vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van BROERS KOFFIE. 3.4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen vergoeding voor het onderhoud als bedoeld in Artikel 3.1 gebaseerd op normaal gebruik tijdens een 36-40 urige werkweek. Indien opdrachtgever het voornemen heeft de apparatuur met een grotere intensiteit te gebruiken, dient een aanvullende overeenkomst te worden afgesloten, bij gebreke waarvan de verplichtingen van BROERS KOFFIE ter zake van onderhoud tot dien worden opgeschort.

3.5. Opdrachtgever staat in voor zorgvuldig gebruik van de apparatuur met correcte opvolging van de door BROERS KOFFIE en fabrikant van de apparatuur geadviseerde schoonmaak- en ontkalkprocedures.
3.6. Apparatuur moet aangesloten zijn op een geaard stopcontact en een zogenaamde “wasmachinekraan” met overloopbeveiliging. Gebruik van de door BROERS KOFFIE geadviseerde waterfilters is verplicht. Periodieke vervanging van verbruikte waterfilters is voor rekening van opdrachtgever.

3.7. Periodiek zullen tellerstanden door BROERS KOFFIE op de apparatuur worden uitgelezen. Opdrachtgever geeft te allen tijde toestemming en toegang aan medewerkers van BROERS KOFFIE om dit mogelijk te maken. 3.7 t/m 3.11 is alleen van toepassing dien de afrekening van het verbruik plaatsvindt op basis van een prijs per bakje koffie.

3.8. Indien BROERS KOFFIE om een reden niet toe te rekenen aan BROERS KOFFIE de tellerstanden niet kan opnemen, zal opdrachtgever worden gefactureerd op basis van schatting, terwijl na ontvangst van de tellerstanden het eventuele verschil zal worden gecorrigeerd. Indien BROERS KOFFIE de tellerstanden moet schatten, is BROERS KOFFIE gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen ter hoogte van de kosten die BROERS KOFFIE ten behoeve van de schatting heeft moeten maken met een minimum van € 45,00.
3.9. Indien is overeengekomen dat BROERS KOFFIE de tellerstanden zal uitlezen door middel van aan de geleverde apparatuur gekoppelde telecommunicatievoorzieningen, is opdrachtgever verplicht deze voorzieningen in stand te houden. Opdrachtgever is niet gerechtigd de telecommunicatievoorzieningen zonder overleg met BROERS KOFFIE te onderbreken. Kosten voortvloeiend uit een onderbreking, anders dan tengevolge van een storing, zullen in voorkomende gevallen aan opdrachtgever worden doorberekend. Ingeval van onderbreking is opdrachtgever verplicht alsnog tellerstanden door te geven aan BROERS KOFFIE.
3.10. De prijs per consumptie is gebaseerd op een gemiddeld gebruik van bonen, te weten 8 gram per consumptie. Indien blijkt dat het gemiddeld bonengebruik hoger is

dan 8 gram bonen per consumptie zal dit recht evenredig aan opdrachtgever worden gefactureerd a € 20,00 per kilogram bonen. Hetzelfde geldt voor topping. Alle ingrediënten welke inbegrepen zijn in de consumpties worden nadrukkelijk vermeld bij artikel C. van de BROERS KOFFIE koop- of huurovereenkomst. Indien het gemiddeld verbruik lager is dan contractueel afgesproken in artikel C. van de overeenkomst ontstaat er voor de klant geen recht op compensatie.

3.11. Indien sprake is van een overeenkomst zonder vaste afname van consumpties vermeld bij artikel C., geldt dat het aantal afgenomen consumpties per kwartaal op nacalculatie in rekening wordt gebracht. Hierbij gelden dezelfde regels als bij 3.10. t.a.v. het gemiddeld gebruik.

4. Huur.

4.1. In geval van een huurovereenkomst zal opdrachtgever het gehuurde uitsluitend voor zich en zijn eigen bedrijf op de daarvoor bestemde plaats mogen gebruiken en alleen na schriftelijke toestemming van BROERS KOFFIE het gehuurde mogen verplaatsen.

4.2. BROERS KOFFIE zal naar haar keuze een nieuw of gereviseerd apparaat ter beschikking kunnen stellen.
4.3. Alle bepalingen genoemd onder 3. (Service) maken onderdeel uit van de gesloten huurovereenkomst.

4.4. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening voor het dagelijks operationeel houden en reinigen van de apparatuur. 4.5. Opdrachtgever draagt tevens zorg voor verzekering van de gehuurde apparatuur.
4.6. Ingeval van diefstal, brand- en waterschade alsmede vernieling van de gehuurde apparatuur verbindt opdrachtgever zich jegens BROERS KOFFIE de hieruit voortvloeiende schade tot een maximum van de nieuwprijs van de Apparatuur aan BROERS KOFFIE te vergoeden.

4.7. Bij in gebreke blijven van opdrachtgever met betrekking tot hetgeen is vermeld in deze overeenkomst heeft BROERS KOFFIE het recht de overeenkomst te beëindigen en haar eigendommen terug te vorderen. Opdrachtgever zal hieraan medewerking verlenen en BROERS KOFFIE toegang verschaffen tot de gehuurde apparatuur. Nog resterende termijnen worden direct opeisbaar. Eventuele kosten, met inbegrip van gerechtelijke kosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

5. Prijzen.

5.1. BROERS KOFFIE behoudt zich het recht voor om overeengekomen prijzen en prijsstructuren te wijzigen vanaf een tijdstip gelegen drie maanden na aangaan van de overeenkomst.
5.2. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van een overeenkomst voor BROERS KOFFIE geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, loonkosten, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van BROERS KOFFIE worden geheven c.q. door derden ten laste van BROERS KOFFIE worden gebracht. Indien deze omstandigheden (waaronder alle belastingen) na het sluiten van de overeenkomst wijzigen, heeft BROERS KOFFIE het recht de daaruit vloeiende kosten aan de opdrachtgever door te berekenen. Prijswijzigingen zullen minimaal twee maanden voor de ingangsdatum aan de opdrachtgever worden medegedeeld. In aanvulling hierop is BROERS KOFFIE gerechtigd de prijzen jaarlijks aan te passen op basis van de kostenontwikkelingen met een maximum van 20%. BROERS

KOFFIE zal de Opdrachtgever tijdig op de hoogte brengen van de wijzigingen van de prijzen.
5.3. Onverminderd hetgeen is geregeld onder 5.2. kunnen kosten en prijzen door BROERS KOFFIE telkenmale met ingang van een datum gelegen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst worden gewijzigd bij schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever dertig dagen voor de ingangsdatum.

5.4. Opdrachtgever kan uiterlijk vijftien dagen voordat een prijswijziging als onder 5.3. van kracht wordt bij aangetekend schrijven aan BROERS KOFFIE mededelen dat hij bezwaar maakt tegen de aangekondigde prijsverhoging, waarna partijen in overleg zullen treden.

5.5. Indien partijen niet tot overeenstemming komen en opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot ontbinding als omschreven in artikel 13.2. worden de tarieven in geval van een duurovereenkomst ongewijzigd gehandhaafd tot het einde van de periode. Als opdrachtgever geen gebruik van dit recht van beëindiging maakt worden de nieuwe tarieven alsnog van toepassing

5.6. Bij leveranties beneden € 185,00 exclusief omzetbelasting zullen aan opdrachtgever orderkosten extra in rekening worden gebracht.
5.7. In geval van huurovereenkomsten gelden afvoerkosten van € 295,00 per machine welke aan het einde van de overeenkomst in rekening zullen worden gebracht.

5.8. Alle geoffreerde prijzen zijn vrijblijvend en excl. BTW.

Artikel 6 Exclusiviteit

6.1. Klant is verplicht vanaf het aangaan van een Overeenkomt met BROERS KOFFIE, ongeacht de aard van de Overeenkomst, het Assortiment exclusief bij BROERS KOFFIE af te nemen, hieronder wordt tevens nadrukkelijk verstaan de aangeboden Apparatuur.

6.2. Klant is verplicht de Apparatuur slechts te gebruiken met en te gebruiken voor de door BROERS KOFFIE aangeboden Producten gedurende de Overeenkomst.
6.3. De Klant neemt, gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alle Apparatuur af van/via BROERS KOFFIE. Het is de Klant verboden om Apparatuur welke niet door BROERS KOFFIE is geleverd of bij BROERS KOFFIE is afgenomen, te gebruiken/aan te bieden/te (laten) plaatsen.

6.4. Indien Klant lid 1, lid 2 of lid 3 van dit artikel overtreedt, verbeurt Klant, ongeacht of de overtreding aan Klant kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van BROERS KOFFIE een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding en daarnaast een bedrag van € 250,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat die overtreding voortduurt, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van BROERS KOFFIE, waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. Daarnaast heeft BROERS KOFFIE treedt lid 5 van artikel 6 in werking.

6.5. Bij overtreding dan wel niet nakoming door Klant van een of meer op hem rustende verplichtingen, geboden of verboden, ongeacht of de overtreding dan wel niet nakoming Klant kan worden toegerekend, alsook in het geval van tussentijdse opzegging door Klant en ontbinding door BROERS KOFFIE van de Overeenkomst, ongeacht de reden of oorzaak van de tussentijdse opzegging of ontbinding, dient Klant aan BROERS KOFFIE de volgende, cumulatieve, (schade)vergoedingen en/of prijzen te betalen:

1) De brutoprijs per product, zoals vermeld in het Assortiment, over alle reeds afgenomen dan wel gefactureerde Producten, met een minimum van de Afname en 2) Voor de nog niet afgenomen dan wel gefactureerde Producten gedurende de gehele (resterende) looptijd van de Overeenkomst alle brutoprijzen, zoals vermeld in het Assortiment. Aldus vervallen alle overeengekomen nettoprijzen.
6. Bij het inwerking treden van het vorige lid vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde (netto)prijzen. Tevens vervallen direct eerder overeengekomen afkoopregelingen, welke door Klant aan BROERS KOFFIE terugbetaald dienen te worden.
6.7. In het geval Klant in verzuim is met het betalen van de in lid 5 van dit artikel genoemde bedragen en prijzen, heeft BROERS KOFFIE het recht de Overeenkomst te verlengen totdat de Klant het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Tevens heeft BROERS KOFFIE het recht om het verschuldigde bedrag te verrekenen en hiermee de huidige tarieven (waaronder het Broers tarief, leasetarief en huurtarief) te verhogen totdat Klant het verschuldigde bedrag heeft voldaan.
6.8. De Klant is de in lid 5 van dit artikel genoemde cumulatieve vergoedingen en prijzen verschuldigd in onder meer de volgende, niet limitatieve, gevallen:
a) Het niet (tijdig) afsluiten en overleggen van een servicecontract bij een Servicepartner van BROERS KOFFIE door Klant, b) het niet exclusief afnemen van het Assortiment bij BROERS KOFFIE door Klant, c) het niet afnemen van de afgesproken (minimale) aantallen en/of consumpties per maand door Klant, d) het niet reinigen van de machine conform (fabrieks)voorschriften door Klant, e) het niet jaarlijks laten vervangen van het waterfilter door Klant, f) het schenden van geheimhouding door Klant, g) het niet tijdig betalen door Klant, h) het niet (tijdig) doorgeven van tellerstanden van Apparatuur door Klant, i) het bezwaren van of wijzigingen (laten) aanbrengen aan Apparatuur door Klant, j) het plegen van inbreuk op IE-rechten en auteursrechten van BROERS KOFFIE door Klant, k) het gebruiken van Apparatuur voor niet bestemde doeleinden of met andere dan door BROERS KOFFIE aangeboden Producten door Klant, l) het weigeren van het aannemen van Apparatuur of Producten door Klant, m) het verkopen en/of aanbieden van producten van derden welke producten Klant via BROERS KOFFIE kan afnemen dan wel van producten die daarop lijken, n) het hebben staan van een aan koffie gerelateerd apparaat van een derde welke niet is geleverd door BROERS KOFFIE, o) het uitlenen, verhuren of vervreemden van Apparatuur aan derden door Klant, p) het doen van negatieve uitlatingen over BROERS KOFFIE door Klant.
6.9. BROERS KOFFIE blijft te allen tijde gerechtigd een (aanvullende) schadevergoeding te vorderen van Klant.

7. Betaling.

7.1. Bij gebreke van speciale condities zal betaling binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
7.2. Huurprijzen worden bij vooruitbetaling gefactureerd en dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur.

7.3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft BROERS KOFFIE, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn, het recht de opdrachtgever over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, het op dat moment in Europa geldende tarief van de Europese Centrale Bank (basis:

herfinancieringrente), vermeerderd met een vaste rente van 7% (tarief voor handelstransacties), van de vervaldag af in rekening te brengen.
7.4. BROERS KOFFIE is niet gehouden tot enige prestatie zolang opdrachtgever in verzuim is.
7.5. Indien de opdrachtgever jegens BROERS KOFFIE in verzuim is, is hij verplicht BROERS KOFFIE zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 250,00 te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.
7.6. BROERS KOFFIE is gerechtigd, binnen het kader van de desbetreffende dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, vooruitbetaling te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht een aanvang te nemen.

8. Medewerking.

8.1. Indien door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden de overeengekomen prestatie door BROERS KOFFIE niet kan worden uitgevoerd terwijl laatstgenoemde in staat en bereid is tot onderhoud dan wel levering, zal BROERS KOFFIE naar haar keuze voor rekening van opdrachtgever benodigde voorzieningen treffen dan wel de inmiddels voor levering beschikbare zaken opslaan op een door haar gekozen locatie. Door de enkele schriftelijke melding van deze handeling wordt de levering alsdan geacht te hebben plaatsgevonden.
8.2. Opdrachtgever is verplicht aan BROERS KOFFIE de hierdoor geleden schade, waaronder de eventuele kosten ten gevolge van inachtneming van wachttijden door personeel van BROERS KOFFIE en van personen waarvan BROERS KOFFIE zich bedient en/of de opslagkosten volgens het gebruikelijke tarief te vergoeden.
8.3. Opdrachtgever zal tijdig twee medewerkers aanwijzen die bij de installatie door BROERS KOFFIE in het gebruik van de apparatuur zullen worden geïnstrueerd.
8.4. Opdrachtgever zal bij de installatie en gedurende het onderhoud c.q. de reparatie op eigen kosten alle noodzakelijke voorzieningen zoals elektrische spanning, watertoevoer, licht, telecommunicatiefaciliteiten, en hulpmaterialen ter beschikking stellen.

9. Leveringen.

9.1. De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van BROERS KOFFIE en betaling, indien en voor zover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht.
9.2. Bij overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht, zal BROERS KOFFIE, na ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen. Slechts buitensporige overschrijding kan worden beschouwd als wanprestatie.
9.3. Indien er gerede twijfel bij BROERS KOFFIE ontstaat omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever, is BROERS KOFFIE bevoegd haar werkzaamheden op te schorten, levering van zaken en/of de levering van diensten uit te stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft.
9.4. Opdrachtgever is verplicht voor haar rekening te zorgen voor de benodigde voorzieningen zoals aangegeven door BROERS KOFFIE zodat de medewerkers van BROERS KOFFIE op de plaats van oplevering direct met de werkzaamheden kunnen beginnen.

9.5. Alle eventueel bijkomende bouwkundige of installatiewerkzaamheden, zoals voorzieningen voor het ophangen van de apparatuur, installatie van waterleidingen, geaarde wandcontacten, contactdozen zijn voor rekening van opdrachtgever en worden door BROERS KOFFIE niet verricht verricht/geleverd. Eventuele extra arbeidsuren ten gevolge van het niet gereed zijn van de plek van levering zullen worden doorbelast aan opdrachtgever tegen een tarief van € 98,00 per uur voor het eerste uur en vervolgens € 24,50 per kwartier.

9.6. BROERS KOFFIE kan geen enkele aansprakelijkheid dragen voor de kwaliteit en veiligheid van de door derden aangebrachte genoemde voorzieningen genoemd onder 8.5.
9.7. Indien opdrachtgever en BROERS KOFFIE geen minimale afname overeenkomen in het geval van een koop, huur, lease of gebruikersovereenkomst (exclusief prijs per bakje koffie) geldt de volgende rekensom ten behoeve van de minimale afname: Het aantal werknemers bij aanvang contract x 0,7 x 80 (vier bakjes koffie per werkdag)/ 100 (bakjes koffie per kilo). BROERS KOFFIE behoudt zich het recht om jaarlijks het aantal werknemers naar boven bij te stellen indien opdrachtgever groter wordt.

10. Eigendomsvoorbehoud.

10.1. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van BROERS KOFFIE c.q. van haar toeleverancier en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan BROERS KOFFIE c.q. haar toeleverancier voorbehouden, zolang alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens desbetreffende overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen ten gevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betaling, niet volledig aan BROERS KOFFIE zijn voldaan.

11. Garantie.

11.1. Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zal BROERS KOFFIE of een door haar aangewezen derde gedurende een periode van zes maanden na levering ontwerp- en fabricagefouten in geleverde nieuwe apparatuur zonder berekening herstellen, indien niet aan de overeengekomen specificaties wordt voldaan en de apparatuur daardoor niet in essentie voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van opdrachtgever, zulks onder voorwaarde dat laatstgenoemde de betreffende zaken bij BROERS KOFFIE aanlevert.

11.2. De garantietermijn op door of namens BROERS KOFFIE verrichte reparaties bedraagt drie maanden.
11.3. Onderhoud, wijziging of reparatie van door of namens BROERS KOFFIE geleverde apparatuur, welke niet door of namens BROERS KOFFIE is uitgevoerd, gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand of waterschade of vanwege anderszins niet aan BROERS KOFFIE toe te rekenen oorzaken, doen iedere garantie vervallen.

11.4. BROERS KOFFIE is niet gehouden tot enig herstel indien en zolang opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie jegens BROERS KOFFIE.
11.5. Indien ter voldoening aan de garantieverplichtingen nieuwe zaken en/of onderdelen van zaken worden geleverd zal de opdrachtgever de oorspronkelijk door BROERS KOFFIE geleverde zaken en/of onderdelen van zaken aan BROERS

KOFFIE terug leveren. Levering vindt plaats op het moment dat BROERS KOFFIE de laatstbedoelde zaken uit de apparatuur heeft verwijderd.

12. Aansprakelijkheid.

12.1. De aansprakelijkheid van BROERS KOFFIE, van haar personeel en van derden aan wie zij zich ter uitoefening van haar verplichtingen uit haar overeenkomst bedient, op grond van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de overeengekomen waarde van de achterwege gebleven prestatie, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 10. De totale schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan de netto factuurprijs, waarbij in geval van duurovereenkomsten wordt uitgegaan van de bedongen prijs voor door BROERS KOFFIE te leveren prestaties in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim.
12.2. Aansprakelijkheid van BROERS KOFFIE vanwege indirecte of directe schade tengevolge van door opdrachtgever voorgeschreven en/of ter beschikking gestelde zaken en/of ten gevolge van niet van BROERS KOFFIE afkomstige ontwerpen of tekeningen, en/of ten gevolge van werkzaamheden uitgevoerd door de opdrachtgever ingeschakelde derden, is te allen tijde uitgesloten.
12.3. BROERS KOFFIE aanvaardt ook aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad vanwege opzet of grove schuld door een van haar werknemers begaan doch zulks tot een maximum van €53.000,00 (zegge drieenvijftigduizend euro) per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
12.4. Elke verdere aansprakelijkheid onder andere, doch niet beperkt tot, die vanwege verborgen gebreken, die ter verkrijging van vergoeding van indirecte, materiële, immateriële of gevolgschade, waaronder vertragingsschade of schade vanwege gederfde winst, tengevolge van stilstand, storing of slechte functionering van apparatuur, is uitgesloten, ongeacht de wijze en de voorzienbaarheid ten aanzien van de vestiging en ten aanzien van de omvang van de schade.
12.5. Indien en voor zover op bovenstaande bepalingen geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs exclusief omzetbelasting bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan bij gebreke waarvan de schadevergoeding nimmer meer zal bedragen dan € 53.000,00 (drieënvijftigduizend euro).

13. Overmacht.

13.1. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld. Of die noch krachtens wet, rechtshandeling of volgens de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt mede verstaan gebrek aan of vertraagde aflevering aan BROERS KOFFIE van door haar bij de uitvoering van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever benodigde zaken. 13.2. Tenzij sprake is van blijvende onmogelijkheid tot nakoming, worden in geval van overmacht de verplichtingen over en weer opgeschort.

13.3. Indien voornoemde opschorting kostenverhogend werkt ten aanzien van de te leveren prestatie alsmede in geval van blijvende verhindering tot het voldoen van de

prestatie vanwege overmacht, kan de meest gerede partij de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden.

14. Beëindiging.

14.1. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met BROERS KOFFIE gesloten overeenkomst voortvloeien, in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, (conservatoir) beslag op van BROERS KOFFIE gehuurde zaken, cessie van huurrechten, alsmede in geval van gegronde vrees voor niet-nakoming van de (toekomstige) betalingsverplichting(en) is BROERS KOFFIE gerechtigd zonder eerdere ingebrekestelling, naar keuze één of meer van de overeenkomsten met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en gevrijwaard door opdrachtgever tegen vorderingen van derden als gevolg van deze ontbinding, onverminderd de BROERS KOFFIE verder toekomende rechten uit onder andere wanprestaties.

14.2. In geval opdrachtgever tijdig bezwaar maakt tegen een voorgenomen prijswijziging als onder 5.3. en met BROERS KOFFIE ook daarna niet tot overeenstemming komt, heeft hij het recht, in geval van een koop, respectievelijk een huurovereenkomst of gebruikersovereenkomst (prijs per bakje koffie) per aangetekende brief direct respectievelijk tegen het einde van de overeengekomen periode die overeenkomst te ontbinden.

14.3. In geval van ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen direct opeisbaar.
14.4. In geval van tussentijdse ontbinding van een overeenkomst is BROERS KOFFIE gerechtigd over de nog resterende contractperiode een afkoopsom in rekening te brengen. De afkoopsom bestaat uit de som van de nog resterende termijnbedragen. In het geval van koop, huur of gebruikersovereenkomst zonder vast volume wordt gerekend met de afname uit artikel 8.8 van deze algemene voorwaarden. Het gemiddelde gebruik per maand van topping, bekers, roerstaafjes, koekjes, schoonmaakmiddelen en aanverwante supplementen welke in de afgelopen twaalf maanden besteld zijn zullen eveneens in rekening worden gebracht zonder deze daadwerkelijk nog te hoeven leveren.

14.5. In het geval van huur zonder vaste maandelijks gecontracteerde all in service volumes zal BROERS KOFFIE, naast de vaste toekomende maandelijkse huurbedragen, de eindafrekening baseren op het gemiddelde aantal consumpties per maand over de reeds verstreken contractperiode: totaal gerealiseerde aantal consumpties gedurende de reeds verstreken contractperiode gedeeld door het aantal reeds verstreken maanden. In het geval dat er geen sprake is van huur doch slechts een all-in service contract zonder vaste maandelijks gecontracteerde hoeveelheid consumpties geldt eveneens dat de afkoopsom gelijk is aan het gemiddelde aantal consumpties per maand over de reeds verstreken contractperiode.

14.6 In geval van ontbinding genoemd onder de artikelen 13.2, 13.3, 13.4 en 13.5 wordt er € 275,00 administratiekosten per contract in rekening gebracht.

15. Rechtskeuze en geschillen.

15.1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomsten alsmede op de precontractuele verhoudingen is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen welke tussen BROERS KOFFIE en opdrachtgever mochten

ontstaan naar aanleiding van de precontractuele verhoudingen, de door BROERS KOFFIE met opdrachtgever afgesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter in het arrondissement Utrecht, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard.